Appen består av flera olika delar. Den första delen är ett livsfrågeformulär i vilket barnet får besvara frågor som berör deras känsla av sammanhang. De äldre barnen har fel frågor medan de yngre besvarar färre. De yngre barnen svarar även med smileys istället för ord för att bättre kunna uttrycka sig.

7603

Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM 29) användes för att mäta gymnasieelevernas grad av KASAM. Ur gymnasieskolans databas fick vi tillgång till statistik gällande elevernas närvaro. Urvalet bestod av tredjeårs gymnasieelever (N=168) fördelat på fyra st. samhällsvetarklasser (n=71)

Utav de återstående 48 eleverna valdes 4 personer ut för att delta i en intervjuundersökning. Syftet med denna studie är att beskriva känslan av sammanhang och dess tre delkomponenter hos deltagarna i ett arbetsmarknadspolitiskt projekt genom analys av ett livsfrågeformulär” 1. Det tar för lång tid innan invandraren har fått fotfäste på arbetsmarknaden, är alla rörande eniga om. Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns ett samband mellan KASAM och motivation till att öva på sitt instrument, hos gymnasieungdomar i årskurs tre, två klasser, på estetiska progr Studien hade en kvalitativ ansats och jag har genomfört intervjuer med sex av sju deltagare från kursen. Som komplement till intervjuerna har deltagarna även besvarat ett KASAM-livsfrågeformulär. Resultatet från intervjuerna kopplades till de i KASAM ingående begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, samt till lärande.

  1. Hur är det att jobba som elevassistent
  2. Vad ar bankkontonummer
  3. Bup linjen kungsbacka
  4. Napirai hofmann photos

Lärarna fick ange olika faktorer som gör att de mår bra respektive dåligt i arbetet. Datainsamlingsmetoden som användes var ett ”Livsfrågeformulär”. Urvalet bestod av anhöriga till person över 20 år som drabbats av sjukdom och/eller funktionshinder. Studien genomfördes som en för- och eftermätning av interventionen i en anhöriggrupp. Aaron Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM 13) användes för att mäta gymnasieelevernas grad av KASAM, enkäten kompletterades med en egen fråga (benämnd Egen) gällande informanternas motivation till att öva på sitt instrument.

Antonovskys kortfattade livsfrågeformulär användes för att mäta elevernas KASAM. I enkätundersökningen deltog 57 elever i årskurs 8 i en hälsofrämjande skola. Bortfallet av dessa utgjorde 15, 7 %. Utav de återstående 48 eleverna valdes 4 personer ut för att delta i en intervjuundersökning.

En aktiv sjukskrivnings- och KASAM- livsfrågeformulär som intervention vid psykisk ohälsa. Högskolan i Gävle; Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.

Livsfrageformular

På Rånäs behandlingshem använder vi oss utav, beroende på vilken problematik man har placerats/sökt hjälp för, olika skattningar och funktionsbedömningar såsom ASI, CAN, Audit, Dudit samt Livsfrågeformulär utifrån Kasam - känsla av samanhang.

Livsfrageformular

Det tar för lång tid innan invandraren har fått fotfäste på arbetsmarknaden, är alla rörande eniga om. Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns ett samband mellan KASAM och motivation till att öva på sitt instrument, hos gymnasieungdomar i årskurs tre, två klasser, på estetiska progr Studien hade en kvalitativ ansats och jag har genomfört intervjuer med sex av sju deltagare från kursen.

KASAM- livsfrågeformulär som intervention vid psykisk ohälsa. Högskolan i Gävle; Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Tidigare studier visar samband mellan KASAM, Känsla av sammanhang och människors upplevda hälsa.
Svenskt tenn stockholm

Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. Om du instämmer i det som står under 1, så ringa in 1:an; om du instämmer i det som står KASAM frågeformulär 29 frågor Här är några frågor (29) som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. använde vi ett livsfrågeformulär som har utvecklats av Aaron Antonovsky och finns beskrivet i boken Hälsans Mysterium. Formuläret består av 29 frågor och varje fråga har sju svarsalternativ enligt en glidande skala.

Jag har länge arbetat med förebyggande hälsoarbete med utgångspunkt från Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM) enkäten. Enkäten som användes var ett livsfrågeformulär på 13 frågor som handlade om KASAM (känsla av sammanhang). Det var Aron Antonovsky som utformade denna enkät.
Iksu dagtid

kpi produktionsplanung
slapvagn skatt
rätta min svenska text
bo permanent i kolonistuga
larmtekniker utbildning komvux

1 Handledare: Lotti Ryberg Welander Socialt arbete med barn och unga – en kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter och arbetssituation

Ett begåvningstest med olika deltest som avser att mäta såväl språkliga som icke språkliga förmågor. Kompletterande test tillkommer efter behov. Lämpliga evidensbaserade test hämtas Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM - 13) användes för att mäta personalen KASAM. Ytterligare en enkät användes där personalen fick besvara antal timmar fysisk aktivitet de utövande per vecka, sysselsättning på skolan, ålder, kön och civilstånd. Urvalet gjordes utifrån bekvämlighetsprincipen. Resultaten bearbetades BarnSam består av Barn-KASAM, Livsfrågeformulär (vanlig KASAM) och nätverkskarta. Med hjälp av dessa verktyg kan handläggare både samla in statistik hur barnen mår och samtidigt nå barnen på ett helt nytt sätt.